แจ้งชำระเงิน / เจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

รายการชำระ

จำนวนเงิน (บาท)

ธนาคาร

ธนาคาร ธกส. [010372424711]
ธนาคาร ธอส. [073140001871]
ธนาคาร กรุงเทพ [3164437422]
ธนาคาร ออมสิน [020074347236]
ธนาคาร กรุงไทย [4121188012]

วัน

เวลา

หลักฐานการโอน